TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 125 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân

Công An

Mức 3

Đăng ký

2

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phòng Nội vụ

Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phòng Nội vụ

Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phòng Nội vụ

Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

5

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bạc Liêu

Chính sách thuế

Mức 4

Đăng ký

6

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 3

Đăng ký

7

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Cơ quan quản lý quy hoạch huyện

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Mức 3

Đăng ký

8

Giao khu vực biển cấp huyện

Phòng Tài nguyên và môi trường

Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

9

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện

Phòng Tài nguyên và môi trường

Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

10

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện

Phòng Tài nguyên và môi trường

Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký