TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 63 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 3

Đăng ký

3

Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động ngoài nước

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Mức 3

Đăng ký

6

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Mức 4

Đăng ký

7

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Mức 4

Đăng ký

8

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

9

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

10

Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký