TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng, chống tham nhũng

Mức 2

2

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng, chống tham nhũng

Mức 2

3

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng, chống tham nhũng

Mức 2

4

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

Mức 2

5

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

Mức 2

6

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

Mức 2

7

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

8

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 2

9

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký

10

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký