TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 9 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sở Xây dựng

Kinh doanh bất động sản

Mức 3

Đăng ký

3

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

5

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp)

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

7

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

8

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III

Sở Xây dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

9

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sở Xây dựng

Kinh doanh bất động sản

Mức 3

Đăng ký