TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 12 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Chứng thực văn bản thỏa thuận khai nhận di sản, mà di sản là động sản

Phòng Tư pháp

Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

2

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

3

Cấp bản sao từ sổ gốc

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

5

Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp

Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

6

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp

Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

7

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp, Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

8

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Phòng Tư pháp

Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

9

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, mà di sản là động sản.

Phòng Tư pháp

Chứng thực

Mức 4

Đăng ký