TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 23 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

2

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Sở Xây dựng, Các Sở quản lý chuyên ngành

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

3

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

5

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

6

Gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Sở Xây dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

7

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư

Sở Xây dựng - Tỉnh Bạc Liêu

Kinh doanh bất động sản

Mức 3

Đăng ký

8

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)

Sở Xây dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

9

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

10

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Mức 3

Đăng ký