TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 3 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố tực thuộc trung ương

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

2

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

3

Thông báo hoạt đông khuyến mại

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký