TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký khai tử

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

2

Đăng ký khai tử lưu động

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

4

Đăng ký lại khai tử

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký