TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 8 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại

Sở Nội Vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất

Sở Nội Vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

Sở Nội Vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

Sở Nội Vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Sở Nội Vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Nội Vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Nội Vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Nội Vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký