TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 56 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

Sở Nội Vụ

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký

5

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

Công tác thanh niên

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Sở Nội Vụ

Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại

Sở Nội Vụ,

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất

Sở Nội Vụ,

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

Sở Nội Vụ

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký