TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 155 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

7

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

8

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Công nghiệp địa phương

Mức 4

Đăng ký

9

Đăng ký khai thác nước dưới đất

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tài nguyên nước

Mức 4

Đăng ký

10

Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 4

Đăng ký