TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 94 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Việc làm

Mức 4

Đăng ký

2

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an Tỉnh

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

Mức 2

3

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

Mức 4

Đăng ký

4

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh - Tỉnh Bạc Liêu

Lao động ngoài nước

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục Hưởng lại chế độ ưu đãi

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Mức 4

Đăng ký

7

Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Mức 4

Đăng ký

8

Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

9

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

10

Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký