TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện)

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp

Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp bản sao từ sổ gốc

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

3

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Văn bằng, chứng chỉ

Mức 2