TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 17 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục tự giải thể quỹ cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục hội tự giải thể cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục đổi tên hội cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký