TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 110 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất nổ

Vật liệu nổ công nghiệp

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp

Mức 4

Đăng ký

6

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Sở Công thương

Dịch vụ thương mại

Mức 4

Đăng ký

7

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Sở Công Thương

Công nghiệp địa phương

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục Điều chỉnh diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cơ sở tiện lợi, siêu thị mini

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trọng trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiên lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500 m2

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký