TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 265 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

4

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục mầm non

Mức 2

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

6

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

7

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục trung học

Mức 2

8

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục trung học

Mức 2

9

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện

Giáo dục trung học

Mức 2

10

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Các cơ sở giáo dục khác

Mức 2