TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

2

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Phòng Tư pháp

Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

3

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

4

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký