TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 175 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

2

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

3

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) (Cấp tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Khoáng sản

Mức 2

4

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

5

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

6

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

7

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

8

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

9

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2

10

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 2