TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 129 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điện ảnh

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thi đua khen thưởng

Mức 2

3

Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thi đua khen thưởng

Mức 2

4

Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thi đua khen thưởng

Mức 2

5

Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thi đua khen thưởng

Mức 2

6

Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thi đua khen thưởng

Mức 2

7

Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thi đua khen thưởng

Mức 2

8

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp Tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký