TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 7257 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục: khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ trình UBND tỉnh

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Sở Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Sở Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục: Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Sở Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Sở Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Sở Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Sở Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Sở hữu trí tuệ

Mức 3

Đăng ký

9

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (cấp tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Mức 3

Đăng ký

10

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (cấp tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Mức 3

Đăng ký