TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng, chống tham nhũng

Mức 2

2

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng, chống tham nhũng

Mức 2

3

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng, chống tham nhũng

Mức 2

4

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thư viện

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thư viện

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thư viện

Mức 4

Đăng ký

8

thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Giải quyết tố cáo

Mức 2

9

Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Việc làm

Mức 4

Đăng ký

10

Đăng ký khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký