TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 19 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đất đai

Mức 2

2

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đất đai

Mức 2

3

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

Mức 2

4

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đất đai

Mức 2

5

Thực hiện xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện

Đất đai

Mức 2

6

Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện

Đất đai

Mức 2

7

Thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện

Đất đai

Mức 2

8

Thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện

Đất đai

Mức 2

9

Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Đất đai

Mức 2

10

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Đất đai

Mức 2