Đến tháng 10
tỉnh Bạc liêu đã giải quyết

96%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
02:05 ngày 20/10/2019)