Đến tháng 07
tỉnh Bạc liêu đã giải quyết

97%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
07:58 ngày 15/07/2020)