Đến tháng 01
tỉnh Bạc liêu đã giải quyết

97%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
11:43 ngày 27/01/2020)