DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Đơn vị:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tổ chức / Doanh nghiệp

Tỉnh/ Quận huyện / Phường xã