DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Xóa đăng ký tàu cá

Đơn vị:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tổ chức / Doanh nghiệp

Tỉnh/ Quận huyện / Phường xã