TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 78 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Lữ hành

Mức 3

Đăng ký

2

Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Gia đình

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Bưu chính

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 3

Đăng ký

5

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 3

Đăng ký

6

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 3

Đăng ký

7

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 3

Đăng ký

8

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 3

Đăng ký

9

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 3

Đăng ký

10

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 3

Đăng ký