TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 10 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Việc làm

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Việc làm

Mức 3

Đăng ký

3

Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động ngoài nước

Mức 3

Đăng ký

4

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động ngoài nước

Mức 3

Đăng ký

5

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Việc làm

Mức 4

Đăng ký

6

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Việc làm

Mức 3

Đăng ký

7

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 3

Đăng ký

8

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 3

Đăng ký

9

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Mức 3

Đăng ký

10

Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

An toàn vệ sinh lao động

Mức 3

Đăng ký