TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 2 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.

Môi trường

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Mức 3

Đăng ký