TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 20 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư Pháp

Công chứng

Mức 4

Đăng ký

2

Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư Pháp

Công chứng

Mức 3

Đăng ký

3

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Sở Tư Pháp

Tư vấn pháp luật

Mức 3

Đăng ký

4

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Sở Tư Pháp

Tư vấn pháp luật

Mức 3

Đăng ký

5

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Sở Tư Pháp

Công chứng

Mức 4

Đăng ký

6

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Tư Pháp

Công chứng

Mức 3

Đăng ký

7

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư Pháp

Công chứng

Mức 3

Đăng ký

8

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

Sở Tư Pháp

Công chứng

Mức 4

Đăng ký

9

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Sở Tư Pháp

Công chứng

Mức 4

Đăng ký

10

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng

Mức 4

Đăng ký