TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 58 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

3

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

5

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

6

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

7

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

8

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

9

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

10

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký